Vacature : Raad van Commissarissen

Stichting I-VEE staat voor Innovatie Veehouderij Emissie Expertise. Deze stichting ontwikkelt, bundelt en ontsluit kennis over een emissievrije en klimaatneutrale veehouderij. Dit doet I-VEE met een breed scala aan partners uit de primaire veehouderij, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid. Samen laten we kennis groeien. Want alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

I-VEE ondersteunt haar partners op de weg naar een doelmatig en daadkrachtige innovatie die aansluit op nationaal en internationaal stikstof- en klimaatbeleid. De ondersteuning gebeurt door actieve participatie en geeft veerkracht aan projecten zodat de toekomstbestendigheid van innovaties sterk toeneemt. Dit doet I-VEE via twee overkoepelende programmalijnen:
1- reductie van vermestende stikstofemissies en
2- reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
Als jonge en ambitieuze stichting werft I-VEE leden voor de Raad van Commissarissen

Verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Algemene taken Raad van Commissarissen

• realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
• het ontwikkelen van een visie op de waardecreatie op de lange termijn van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, alsmede de ondernemingen van de rechtspersonen die met de Vennootschap zijn verbonden in een groep waarvan de Vennootschap het hoofd vormt;
• het formuleren en uitvoeren van een strategie voor het realiseren van die visie, met inachtneming van de voornaamste risico’s verbonden aan de activiteiten van voornoemde ondernemingen;
• de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
• het financiële verslaggevingsproces, waaronder met betrekking tot het opstellen en vaststellen van bedrijfsplannen, jaarplannen en begrotingen voor de Vennootschap;
• de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en/of het vervreemden of liquideren van de door de Vennootschap gehouden materiële aandeelbelangen, deelnemingen of bedrijfsonderdelen;
• de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, waaronder met name het borgen van het publiek belang;
• de verhouding met aandeelhouders;
• de naleving van de wet- en regelgeving.

Stichting I-VEE biedt

• Een interessante mogelijkheid om vanuit een toezichthoudende en raadgevende rol van toegevoegde waarde te zijn voor emissiereductie en innovatie in de veehouderij;
• Een organisatie die gericht is op ontwikkeling en samenwerking;
• Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen;

De vergoeding aan een lid van de Raad van Commissarissen gebeurt op basis van een onkostenvergoeding.

Geïnteresseerd? Stuur een brief met cv naar Eric van den Hengel, voorzitter Stichting I-VEE, via e.vandenhengel@i-vee.nl. Meer informatie over Stichting I-VEE vindt u op https://i-vee.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric van den Hengel via 0615-853485.