Projecten

Stichting I-VEE werkt aan een breed scala van projecten op gebied van
emissiereductie.

2022:

• Emissiearme stalvloeren in perspectief geplaatst – inclusief oplossingen – voor leveranciers emissiearme stalvloeren:
– wat staat er in de uitspraak Raad van State
– wat zijn knelpunten waardoor effectiviteit van emissiearme stalvloeren afnemen
– wat zijn mogelijke oplossingen om uit de impasse te komen
Download hier de perspectiefbrief

• Internationale review naar de meetmethode van het CBS t.b.v. bepaling ammoniakemissie uit veestallen:
Download hier het rapport.

• Emissiearme stalvloeren in perspectief geplaatst – inclusief oplossingen – voor leveranciers emissiearme stalvloeren:
– wat staat er in de uitspraak Raad van State
– wat zijn knelpunten waardoor effectiviteit van emissiearme stalvloeren afnemen
– wat zijn mogelijke oplossingen om uit de impasse te komen

• Op verzoek van een grootbank in Nederland is een tweetal adviezen
uitgebracht aangaande de potentiële werking van innovatieve technieken op
twee melkveebedrijven. Op basis van de adviezen baseert de bank zijn
risicoanalyse bij de afweging tot het verstrekken van de financieringen.

• Voor een toonaangevend rundvleesconcept in Nederland heeft I-VEE een
meetplan opgesteld voor vleesvee in (pot)stallen. Naar alle
waarschijnlijkheid volgt hieruit ook een meetopdracht voor het monitoren van
emissies van ammoniak en broeikasgassen. Op basis van deze monitoring moet
handelingsperspectief ontstaan voor het reduceren van emissies van genoemde gassen.

• In opdracht van een paardenhouder voert I-VEE een literatuuronderzoek uit
naar de emissie van ammoniak uit paardenstallen in combinatie met weidegang.

• Ter voorbereiding op een vergunningaanvraag voor een varkensstal met een
systeem van dagontmesting, verzorgt I-VEE een wetenschappelijke onderbouwing
van de geuremissie.

• I-VEE is gevraagd te participeren in verschillende subsidieaanvragen
waarbij meststromen uit ‘brongerichte’ stallen duurzaam worden toegepast in
een regionale afzetmarkt.