Kenniscentrum

Stichting I-VEE is initieel een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding. I-VEE houdt zich met name bezig met het onafhankelijk verrichten van onderzoek, experimentele ontwikkeling, en met het het breed binnen de branche verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van publicaties en kennisoverdracht. Iedereen is welkom, er is geen exclusieve toegang tot de onderzoekscapaciteit en de verkregen onderzoeksresultaten.

I-VEE ondersteunt haar partners op de weg naar een doelmatig en daadkrachtige innovatie die aansluit op nationaal en internationaal stikstof- en klimaatbeleid. De ondersteuning gebeurt door actieve participatie en geeft veerkracht aan project zodat de toekomstbestendigheid van innovaties sterk toeneemt. Dit doet I-VEE via twee overkoepelende programmalijnen:

 1. reductie van vermestende stikstofemissies en
 2. reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Bij de oprichting in 2021 is als ultieme doel in de statuten opgenomen ‘een emissieloze landbouw’. Dat is best een ambitieuze doelstelling. I-VEE richt zich daarom in de startfase vooral op ammoniak- (NH3) en methaanuitstoot (CH4 ) uit veestallen, mestopslag en mestbe- en verwerking. Later wordt dit verbreed naar het voorkomen van emissies van broeikasgassen en vermestende stikstofverbindingen in de gehele kringloop van het agrarisch bedrijf.

I-VEE neemt in het gehele werkveld van het stikstof- en klimaatbeleid de rol van wegbereider op zich. Als organisatie zijn we bezig in de actualiteit en kijken vooruit naar visies en verkennend beleid. Projecten en programma’s worden hierop gebaseerd. Met deze activiteiten maakt I-VEE transformatieve krachten los die bijdragen aan innovatieve oplossingen.

 

Ook vragen, zowel privé als uw beroepsgroep zijn bij ons in goede handen. Vanuit de initiële vraag zoeken we samen met u en onze experts naar een oplossing. Deze oplossing kan openbaar worden gemaakt of commercieel worden uitgezet. De revenuen hiervan worden geïnvesteerd in nieuw onderzoek. Ook kunt u onze stichting inzetten als vraagbaak ter ondersteuning van uw activiteiten op het vlak van emissiereductie.

De Stichting richt zich in beginsel op publieke financiering.

Onze activiteiten en rollen:

 • onderzoek
 • meten
 • onderzoeksanalyse
 • training
 • voorlichting & educatie
 • vraagbaak & adviseren
 • meedenken & visievorming
 • beleidsondersteuning
 • proefstalaanvragen

Berichten

Innovaties in de landbouw die de stikstofuitstoot zouden kunnen verminderen? Bekijk deze voorbeelden!

Ontbijtsessie ATH Biddinghuizen

Tijdens de Agro Techniek Holland beurs in Biddinghuizen heeft I-VEE samen met Proefcentrum De Marke kennis over emissiebeperking in de huisvesting en mestaanwending gedeeld met genodigden uit de staltechniek en het agrarisch loonwerk. Hiermee is een eerste stap gezet om de connectie tussen de innovatieve emissie-arme huisvestingssystemen en nieuw te ontwikkelen aanwendingstechnieken gelegd. Want het is natuurlijk mooi al die technieken die mest en urine uit elkaar houden, maar verderop in de keten wil je de bespaarde stikstof natuurlijk ook nuttig aanwenden in het gewas.