Kenniscentrum

Stichting I-VEE is initieel een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding. I-VEE houdt zich bezig met het onafhankelijk verrichten van onderzoek, experimentele ontwikkeling en met het breed binnen de branche verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van publicaties en kennisoverdracht. Iedereen is welkom, er is geen exclusieve toegang tot de onderzoekscapaciteit en de verkregen onderzoeksresultaten.

I-VEE ondersteunt haar partners op de weg naar een doelmatig en daadkrachtige innovatie die aansluit op nationaal en internationaal stikstof- en klimaatbeleid. De ondersteuning gebeurt door actieve participatie en geeft veerkracht aan projecten zodat de toekomstbestendigheid van innovaties sterk toeneemt. Dit doet I-VEE via twee overkoepelende programmalijnen:

 1. reductie van vermestende stikstofemissies
 2. reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Bij de oprichting in 2021 is als ultieme doel in de statuten opgenomen ‘een emissieloze landbouw’. Dat is best een ambitieuze doelstelling. I-VEE richt zich daarom in de startfase vooral op ammoniak- (NH3) en methaanuitstoot (CH4 ) uit veestallen, mestopslagen en mestbe- en verwerking. Later wordt dit verbreed naar het voorkomen van emissies van broeikasgassen en vermestende stikstofverbindingen in de gehele kringloop van het agrarisch bedrijf.

I-VEE neemt in het gehele werkveld van het stikstof- en klimaatbeleid de rol van wegbereider op zich. Als organisatie is I-VEE bezig in de actualiteit en kijkt derhalve vooruit naar visies en verkennend beleid. Projecten en programma’s worden hierop gebaseerd. Met deze activiteiten maakt I-VEE transformatieve krachten los die bijdragen aan innovatieve oplossingen.

Zowel privévragen als vragen vanuit een beroepsgroep zijn bij I-VEE in goede handen. Vanuit de initiële vraag zoekt I-VEE samen met experts naar oplossingen. Deze oplossingen kunnen openbaar worden gemaakt of commercieel worden uitgezet. De revenuen hiervan worden geïnvesteerd in nieuw onderzoek. Ook kan I-VEE ingezet worden als vraagbaak ter ondersteuning van activiteiten op het vlak van emissiereductie.

De Stichting richt zich in beginsel op publieke financiering.

Onze activiteiten en rollen:

 • onderzoek
 • meten
 • onderzoeksanalyse
 • training
 • voorlichting & educatie
 • vraagbaak & adviseren
 • meedenken & visievorming
 • beleidsondersteuning
 • proefstalaanvragen

Presentaties

Innovaties in de landbouw die de stikstofuitstoot zouden kunnen verminderen? Bekijk deze voorbeelden!

Ontbijtsessie ATH Biddinghuizen

Tijdens de Agro Techniek Holland beurs in Biddinghuizen heeft I-VEE samen met Proefcentrum De Marke kennis over emissiebeperking in de huisvesting en mestaanwending gedeeld met genodigden uit de staltechniek en het agrarisch loonwerk. Hiermee is een eerste stap gezet om de connectie tussen de innovatieve emissie-arme huisvestingssystemen en nieuw te ontwikkelen aanwendingstechnieken gelegd. Want het is natuurlijk mooi al die technieken die mest en urine uit elkaar houden, maar verderop in de keten wil je de bespaarde stikstof natuurlijk ook nuttig aanwenden in het gewas.