Vacature : Raad van Toezicht

Stichting I-VEE staat voor Innovatie Veehouderij Emissie Expertise. Deze stichting ontwikkelt, bundelt en ontsluit kennis over een emissievrije en klimaatneutrale veehouderij. Dit doet I-VEE met een breed scala aan partners uit de primaire veehouderij, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid. Samen laten we kennis groeien. Want alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

I-VEE ondersteunt haar partners op de weg naar een doelmatig en daadkrachtige innovatie die aansluit op nationaal en internationaal stikstof- en klimaatbeleid. De ondersteuning gebeurt door actieve participatie en geeft veerkracht aan projecten zodat de toekomstbestendigheid van innovaties sterk toeneemt. Dit doet I-VEE via twee overkoepelende programmalijnen:
1- reductie van vermestende stikstofemissies en
2- reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
Als jonge en ambitieuze stichting werft I-VEE leden voor de Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheid Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de stichting toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur en staat dit bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
• het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het bestuur;
• het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
• het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;
• het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen.
• het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen
• het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;
• het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
• het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag van de stichting.

De raad van toezicht telt drie leden die worden benoemd door de raad. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de raad van toezicht
vertegenwoordigd zijn (onderwijs/wetenschap/ onderzoek, bedrijfsleven alsmede non-profit/publieke sector). Het streven is een evenwichtige M/V-verhouding in de raad van toezicht. Voorts strekt het tot aanbeveling als bij de samenstelling van het bestuur de alumni zijn vertegenwoordigd. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting en zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten- Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

Eisen ten aanzien van deskundigheid en functioneren

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over:
• affiniteit met het specifieke karakter van een wetenschappelijk instelling;
• ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties;
• relevante toekomstige (regionale, nationale en internationale) ontwikkelingen in de onderwijs- en onderzoekscontext kunnen onderkennen;
• analytisch denkvermogen;
• een positief kritische opstelling ten opzichte van het bestuur;
• een positieve opstelling ten opzichte van de medezeggenschap;
• een breed, relevant netwerk.

Kennis en inzicht Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken gezamenlijk over:
• financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van onder meer de jaarrekening, begroting;
• kennis van de (inter)nationale ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie inclusief de bijbehorende organisatie en bestuur;
• kennis van het openbare bestuur;
• inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau;
• • internationale ervaring.

Specifieke eisen voorzitter Raad van Toezicht

Aan de voorzitter worden daarnaast de volgende specifieke eisen gesteld:
• met natuurlijk gezag en op collegiale wijze leiding aan de Raad van Toezicht kunnen geven;
• uitstekende communicatieve vaardigheden;
• extern en intern gezaghebbend;
• voldoende tijd beschikbaar voor tussentijds intern en extern overleg, voorbereiding van informatievoorziening en besluitvorming en zichtbaarheid bij belangrijke events;
• de Stichting I-VEE op niveau van de Raad van Toezicht extern kunnen vertegenwoordigen, zoals in het nationale voorzittersoverleg;
• de juiste rolverdeling tussen Raad van Toezicht en het Bestuur kunnen bewaken.

Stichting I-VEE biedt

• Een interessante mogelijkheid om vanuit een toezichthoudende rol van toegevoegde waarde te zijn voor emissiereductie en innovatie in de veehouderij;
• Een organisatie die gericht is op ontwikkeling en samenwerking;
• Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen;

De vergoeding aan een lid van de Raad van Toezicht gebeurt op basis van een onkostenvergoeding.

Geïnteresseerd? Stuur een brief met cv naar Eric van den Hengel, voorzitter Stichting I-VEE, via e.vandenhengel@i-vee.nl. Meer informatie over Stichting I-VEE vindt u op https://i-vee.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric van den Hengel via 0615-853485.