Jaar 2022

• Emissiearme stalvloeren in perspectief geplaatst – inclusief oplossingen – voor leveranciers emissiearme stalvloeren
– wat staat er in de uitspraak Raad van State
– wat zijn knelpunten waardoor effectiviteit van emissiearme stalvloeren afnemen
– wat zijn mogelijke oplossingen om uit de impasse te komen
Download hier de perspectiefbrief

• Internationale review naar de meetmethode van
het CBS t.b.v bepaling ammoniakemissie uit veestallen

Download hier het rapport

• Potentiële werking van innovatieve technieken op
twee melkveebedrijven

Op verzoek van een grootbank in Nederland is een tweetal adviezen
uitgebracht aangaande de potentiële werking van innovatieve technieken op
twee melkveebedrijven. Op basis van de adviezen baseert de bank zijn
risicoanalyse bij de afweging tot het verstrekken van de financieringen.

• Opstellen meetplan voor vleesvee in (pot)stallen
Voor een toonaangevend rundvleesconcept in Nederland heeft I-VEE een
meetplan opgesteld voor vleesvee in (pot)stallen. Naar alle
waarschijnlijkheid volgt hieruit ook een meetopdracht voor het monitoren van
emissies van ammoniak en broeikasgassen. Op basis van deze monitoring moet
handelingsperspectief ontstaan voor het reduceren van emissies van genoemde
gassen.

• Literatuuronderzoek naar ammoniakemissie uit paardenstallen
In opdracht van een paardenhouder voert I-VEE een literatuuronderzoek uit
naar de emissie van ammoniak uit paardenstallen in combinatie met weidegang.

• Wetenschappelijke onderbouwing geuremissie varkensstal
Ter voorbereiding op een vergunningaanvraag voor een varkensstal met een
systeem van dagontmesting, verzorgt I-VEE een wetenschappelijke onderbouwing
van de geuremissie.

• Participatie subsidieaanvraag meststromen brongerichte stallen
I-VEE is gevraagd te participeren in verschillende subsidieaanvragen
waarbij meststromen uit ‘brongerichte’ stallen duurzaam worden toegepast in
een regionale afzetmarkt.